Obchodné podmienky

Odoslaním objednávky potvrdzujem svoj súhlas so zasielaním obchodných správ od spoločnosti Taxus International, s.r.o.

 • Dodavatel:
 • TAXUS International, s.r.o.
 • Záhradnícka 151
 • 821 04 Bratislava
 • IČO: 36 281 131
 • IČ DPH: SK2022135346
 • Bankové spojenie: 2627735384/1100, Tatrabanka, a.s.,Bratislava
 • IBAN: SK63 1100 0000 0026 2773 5384
 • BIC (SWIFT): TATRSKBX

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedeného Okresným súdom v Bratislava I oddiel B vložka 39511Súhlas so spracováním osobných údajov a elektronickou komunikáciou: Týmto vyslovujem súhlas s tým, že spoločnosť TAXUS International s.r.o.,Líščie údolie 141/A, 841 04 Bratislava, IČ: 36 281 131, ako správca, bude pre účely marketingu, spracovávať mé osobné údaje v rozsahu tohto formulára. Osobné údaje budú spracovávané v súlade s ustanoveniami zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov v automatizovane vedenej databáze správcom, prípadne spracovateľom, s ktorým správca uzavrie zmluvu. Takisto súhlasím s komunikáciou a zasielaním obchodných správ elektronickými prostriedkami. 

Poučenie: máte právo prístupu k osobním údajom o Vás zpracovávaných a právo na opravu týchto osobných údajov. Ďalej máte tieto práva: ak zistíte alebo sa budete domnievať, že správca alebo spracovateľ vykonávajú spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak budú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môžete požiadať správcu alebo spracovateľa o vysvetlenie a požadovať, aby správca alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Predovšetkým sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak bude táto Vaša žiadosť uznaná za oprávnenú, správca alebo spracovateľ odstrání neodkladne závadný stav. Ak správca alebo spracovateľ tejto Vašej žiadosti nevyhovie, máte právo obrátit sa na Úrad pre ochranu osobných údajov. Na tento Úrad sa môžete so svojim podnetom obrátit aj priaímo.S vedomím, že svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať, súhlasím so spracovaním uvedených osobných údajov na dobu neurčitú, až do jeho prípadného odvolania.

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok bližšie vymedzuje a upresňuje práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákazníkov - kupujúcich. Pri reklamácii tovaru sa postupuje podľa ust. Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Na predávané nosiče poskytujeme nadštandardnú záručnú dobu 120 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací list a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru kupujúcim.

Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené kupujúcim bezodkladne po dodávke tovaru, alebo pred jeho použitím. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas štandardného používania tovaru.

Upozornenie pre kupujúceho:Zásielku, ktorá pri preberaní kupujúcim javí známky poškodenia počas prepravy (roztrhaný obal, deformácie, diera a pod.) v žiadnom prípade nepreberajte! Predídete tak prípadným komplikáciám pri reklamácii poškodeného tovaru.

Reklamácia bude uznaná pri akceptování týchto pravidiel:

 • po prevzatí tovaru je kupujúci povinný pokiaľ možno bez zbytočného odkladu prehliadnuť tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak kupujúci zistí pri prevzatí tovaru chyby, je povinnosťou kupujúceho oznámiť zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu predávajúcemu, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.
 • v prípade, ak kupujúci zistí akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdrží so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, resp. neobdrží žiaden doklad o nákupe, je povinnosťou kupujúceho ihneď informovať predávajúceho prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky. Reklamácia bez faktúry, ktorá slúži ako záručný list nie je akceptovaná. Doklad o nákupe je preto potrebné starostlivo uchovať po dobu plynutia záručnej doby!
 • v prípade, ak kupujúci zistí výrobné chyby, je potrebné najprv tovar na vlastné náklady doporučene zaslať na adresu predávajúceho spolu s kópiou faktúry a s uvedením dôvodu reklamácie. Pri spätnom zasielaní je nevyhnutné tovar zabaliť tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie.

Reklamácie sa vybavujú v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

Predávajúci rozhodne o oprávnenosti reklamácie najneskôr 8 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku informuje kupujúceho prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby je vybavená na náklady predávajúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. Doba od uplatnenia reklamácie až do doby, keď kupujúci bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie (reklamačný lístok) o tom, kedy reklamáciu uplatnil, o výsledku reklamácie aj o dobe jej trvania.

Kupujúci má právo na vrátenie produktu bez udania dôvodu a to v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa prevzatia zásielky. Nárok na vrátenie produktu bude uznaný výlučne v prípade, že kupujúci vráti produkt predávajúcemu v pôvodnom stave. Dodaním produktu v pôvodnom stave sa rozumie stav, kedy je produkt kompletný a ochranné prvky (nálepky) na desiatich CD nosičoch, ktoré sú ochrannými prvkami vybavené, sú pôvodné a neporušené.

V prípade porušenia ochranného prvku (nálepky), na hociktorom z desiatich ochránených CD nosičov, stráca zákazník nárok na vrátenie produktu v stanovenej lehote.

Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy: zákon č. 108/2000 Z.z. § 12 ods. 5 o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji: Spotrebiteľ má právo v lehote 7 dní odo dňa prevzatia tovaru odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu za predpokladu, že zaslané CD s príslušenstvom nerozbalil.

Predajca poskytuje registrovanému kupujúcemu právo na používanie programu Revolučná angličtina 2. generácie v počte zakúpených licencií . Každá licencia oprávňuje kupujúceho na prevádzkovanie programu na dvoch počítačoch. S udelením licencie poskytne predávajúci kupujúcemu licenčné údaje , potrebné na prevádzkovanie programu v plne funkčnú verziu. Licenčné údaje nesmú kupujúci prenechať tretej osobe. Kupujúci nie je oprávnený program prenajať, požičať alebo poskytnúť tretej osobe . Licenčné práva nie je možné previesť na inú osobu alebo firmu a bez súhlasu s týmito podmienkami nedá program prevádzkovať.

Ochrana osobných údajov je bližšie specifikovaná tu. 

Chcete získavať ZADARMO výsledky dvadsaťročných skúseností Iva Tomana? 
Chcete dostávať ZADARMO informácie, za ktoré by ste dali tisíce euro?? Chcete sa vyhnúť chybám? 
Jediné, čo pre to potrebujete urobiť, je zadať váš email. Za to dostanete Spravodaje Iva Tomana o osobnom rozvoji 3-4krát mesačne.